| Deskundig Onderwijs Advies | Lerende School | Oog voor Kwaliteit | Boeiend Opbrengstgericht Onderwijs | Vanuit Schoolambities | Passend Onderwijs |

Waarmee kan ik jullie van dienst zijn?

Klik op het uitrolmenu hieronder 

Boeiend onderwijs in deze tijd

In 2010 leerde ik Jan Jutten en zijn collega's van het bedrijf Natuurlijk Leren kennen. Ik was als intern begeleider werkzaam op SBO De Klimop in Almere. Verschillende bijeenkomsten en trainingen met het team, groepsbezoeken incl. nabesprekingen met een mindmap voor de leerkracht (met feedback) zorgden voor o.a. meer betrokkenheid, meer werkplezier en hogere opbrengsten in het SBO. Alles heeft met alles te maken. 

Vanaf die tijd is alles wat met 'Boeiend onderwijs in een lerende organisatie' te maken heeft niet meer weg te denken in mijn handelen op de scholen.

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar.

Boeiend onderwijs is gebaseerd op de vijf disciplines van Peter Senge:

  • gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?
  • persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene;
  • systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar;
  • mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen;
  • teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar.

Trainingen

In samenwerking met Leren in verbinding
Hogere opbrengsten door boeiend onderwijs 

https://www.lereninverbinding.com/trajecten/

https://www.lereninverbinding.com/data/cms_uploads/files/source/2020hogeopbrengsten.pdf

Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit

Denk hierbij o.a.

*Adviseren en ondersteunen van directeuren en de scholen bij de ontwikkeling van hun onderwijs en de verbetering van hun kwaliteitszorg.

*Een goede gesprekspartner die zich kan inleven in de specifieke situatie van een school.

*Een bijdrage leveren aan professionalisering waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de professionals gestimuleerd worden. Bijv. door het inrichten van werkgroepen/leerteams/ontwikkelteams die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs en/of het delen van kennis, waarin gewerkt wordt met kort-cyclisch verbeteren.

*Opzetten van PLG's

*Ervoor zorgdragen dat het college van bestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit van de scholen binnen de stichting door o.a. de ontwikkeling van opbrengsten te monitoren en het bestuur pro-actief te adviseren. 

* Een stevige gesprekspartner die denkkracht combineert met een mentaliteit van ‘aanpakken’. Ik ben een teamspeler, die zaken durft te benoemen.

>Onderwijsspecialist
>Adviseur kwaliteitszorg
>Systeemdenker
>Samenwerker 
>Professional 
>Netwerkbouwer 

Kwaliteitsmedewerker

Een kwaliteitsmedewerker vervult een brugfunctie tussen het college van bestuur en de directie van een school. 
De kwaliteitsmedewerker bewaakt op professionele en neutrale wijze de onderwijskwaliteit op de scholen en doet voorstellen tot verbetering en functioneert vanuit de wetenschap dat de kwaliteitszorg een bestuurlijke verantwoordelijkheid is en een wezenlijk aspect van 'goed onderwijsbestuur'.

Verschillende scenario's voor mijn aanbod als kwaliteitsmedewerker

Het kan zijn
- dat een school onder een vergootglas ligt
*opbrengsten *beleid *cultuur *samenhang *leiderschap 
en dat het bestuur wenst dat ik meekijk in de mogelijkheden voor de school om zich te ontwikkelen. 

- dat de onderwijsinspectie bij een school op bezoek geweest is
en dat een zwak of net voldoende het oordeel is van de inspecteur aan het einde van de dag. Met het verslag in de hand, de punten die genoemd zijn om te verbeteren (een verbeterplan) kan ik, naast een korte eigen nu-meting, meekijken om de school in ontwikkeling te krijgen vanuit het principe van de lerende organisatie. Samen met de schoolleider, de intern begeleider, de kwaliteitscoördinator (MT). 

dat op termijn een vierjaarlijks verificatie onderzoek van de onderwijsinspectie gepland staat.
Wellicht zijn jullie niet geheel gerust over het geheel van punten uit het onderzoekkader op de school en willen
 jullie vooraf, met de school, goed inzichtelijk maken waar mogelijk nog hiaten zitten en zijn jullie van plan hier vol op in te zetten. Niet omdat het moet, maar omdat je werkt vanuit het principe 'We doen de goede dingen & we doen de dingen goed!' 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders

- dat een onderdeel uit het onderzoekskader, bijvoorbeeld OP3, pedagogisch- en didactisch handelen van de groepsleerkracht of OP2, Zicht op ontwikkeling niet voldoende op de school/scholen in beeld is. Ik zou op de school middels groepsbezoeken, een nagesprek en de focus op een aantal punten *kijkwijzer alle groepen kunnen bezoeken en hiervan TEAMbreed verslag van kunnen doen.

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Kwaliteitscoördinator

De rol van de Intern Begeleider (IB’er) is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus hebben op en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: een kwaliteitscoördinator.

De IB’er in de rol van kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. Hij of zij inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het MT) het kwaliteitssysteem.

Het is van groot belang om een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak te ontwikkelen die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het dient als een leidraad en houvast voor zowel leerkrachten en schoolleiders, als ouders en leerlingen om de visie en ambities van de school daadwerkelijk uit te voeren, het overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en om de schoolprocessen te versterken. 

Verschillende scenario's om de rol als kwaliteitscoördinator op de school, binnen een bestuur, door mij vorm te laten geven: 

- om de rol van kwaliteitscoördinator (tijdelijk) te vervullen.
- om samen met de leerkrachten, de IB-er en de schoolleider evidence-informed verbeteringen in de school te ontwikkelen en de school te helpen met de implementering. 
- om naast de huidige IB-er meer invulling te geven aan de rol van de kwaliteitscoördinator, zoals die vandaag de dag beschreven wordt.

Met aandacht voor:
-Zorg & ondersteuning; zorgregisseur
-Focus op leren; leercoördinator
-Data & reflectie; trendanalist 

- om binnen een bestuur, training te geven (dagdelen), om de veranderende rol van de IB-er verder inzichtelijk te maken met behulp van o.a. de vernieuwde druk van het boekje 'de beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator', uitgegeven door PICA, i.s.m. LBBO. 

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. 

De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen (groepsplannen, onderwijsplannen) en het leerlingvolgsyteem. 

Soms is de IB’er tegelijk coach, dan helpt hij/zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt hij/zij in de klas en voert daar gesprekken over.

Zoals beschreven bij het tabblad kwaliteitscoördinator is er momenteel, landelijk, sprake van de veranderende rol van de IB-er. 
Bekijk hiervoor de verdere uitwerking in het boekje van de LBBO.

Machiel Karels schreef in 2019 een helder artikel over de veranderende rol van de IB-er. In relatie met de lerende school. In relatie met het onderzoekskader van de inspectie. Hij spreekt over de kenniscoördinator.

De rol van de IB-er verschuift, volgens hem, op twee vlakken:

  1. Allereerst wordt er anders naar de ontwikkeling van leerlingen gekeken. Er vindt een verschuiving plaats van het medisch-model denken naar ontwikkelingsgericht kijken naar kinderen. 
    Het hele kind, in de school, in het gezin etc. 
  2. Vanuit dezelfde visie op leren en ontwikkelen, is de rol van de IB-er niet langer de vraagbaak voor de leraar, maar meer de kenniscoördinator in de school. De IB-er organiseert en stimuleert het leren van de leraren.

In het artikel refereert hij aan het boek van Luc Greven 'De toekomst van de intern begeleider' waarin Luc vijf fasen beschrijft als het gaat om de rol van de IB op weg naar toekomstgericht onderwijs.


Wat betekent dit voor mijn aanbod? 
(tijdelijk) De rol van IB-er op school vervullen. 
Voorwaarden zijn o.a.:
dat e.e.a. in samenspraak met de schoolleider (MT) gebeurt, 
dat helder is wat de taken zijn, 
dat ik altijd vanuit samenhang, in verbinding, zal werken met het TEAM op de school.
 
Tijdelijke vervanging (operationeel) 
* Als tijdelijke vervanger van de IB-er (bijv. zwangerschapsverlof of zorgverlof). De zorgstructuur op de school is prima in orde, maar de IB-er is tijdelijk even afwezig. De continuiteit loopt even in gevaar. Ik zal de lopende zaken zorgvuldig afhandelen en nieuwe zaken oppakken. 
> m.n. bezig met werkzaamheden leerlinggericht 

Vervanging met herstel 
* De zorgstructuur op de school kan wel een boost gebruiken. Het is nodig om (samen met de groepsleerkrachten, het team) extra zorg te dragen voor o.a. de kinderen met speciale behoeften.

Vervanging en vernieuwing
*
De zorgstructuur moet opnieuw ingericht worden. Samen met de schoolleider wordt een plan opgesteld. Zaken als signaleren, analyseren, en adviseren t.a.v. de zorg/leerlingondersteuningstructuur en klassenmangement neem ik als vanzelfsprekend mee. 
> m.n. werkzaamheden gericht op de school

Vervanging en strategisch plan
* 'Begrijpen voor ingrijpen' is nodig om te zien hoe het met de huidige zorg- en ondersteuningsstructuur (zicht op ontwikkeling en ondersteuning) gesteld is. Het kan zijn dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteitszorg. Met de schoolleider (op de tandem) zal ik als critical friend een scan (nu meting) maken om aan te geven in welke punten de school handelingsverlegen is. Zo kan een verbeterplan gemaakt worden en kan ik als procesbegeleider van zorg/leerlingondersteuning/verandering fungeren. 
Het doel zal zijn om het verbetertraject door te voeren en zo een professionele cultuur neer te zetten. 
> m.n. werkzaamheden gericht op het systeem (de samenhang tussen alle onderdelen van de kwaliteitszorg) 

Of anders, zoals bijv. 
- startende IB-ers coachen.
- als kwaliteitscoördinator op een school ondersteuning bieden.

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Beeldcoach | beeldbegeleider

Ik ben een gecertificeerde beeldcoach.
Opgenomen in het Register Beeldcoaches Onderwijs ®

Beeldcoaching of beeldbegeleiding is een vorm van coaching waarbij de groepsleerkracht en de beeldcoach met filmopnames kijken naar patronen in het handelen van de groepsleerkracht en de reactie van de groep.


Servicebeurt

De meest effectieve manier om als groepsleerkracht beter te worden, is naar je eigen leerkrachtvaardigheden kijken en deze in kleine stapjes verbeteren. Daar kun je een extra paar ogen goed voor gebruiken, die jou helpen om te zien wat je doet en wat daarvan het effect is. 

Bij beeldcoaching of beeldbegeleiding maak ik video-opnames van (een gedeelte van) een les, aan de hand van de leervraag van een leerkracht. De groepsleerkracht en ik, als beeldcoach, analyseren de beelden en bespreken deze samen (de volgende week) na. 
Uit de bespreking kunnen herhaalde of nieuwe leervragen komen.
Een sessie van 3 beeldcoach contactmomenten is het meest effectief. Na elke sessie zal duidelijk het vervolg met de coachee besproken worden. 

De kracht zit in het feit dat de groepsleerkracht zelf de beelden ziet en vaak al snel genoeg weet wat al goed gaat e/o wat nog beter zou kunnen. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. 
Bij de analyse van de videobeelden kiest de groepsleerkracht een paar fragmenten uit die verband houden met de leervraag, zowel de successen als momenten die misschien lastiger waren. Deze beelden bekijken we samen en bespreken we nader.

De rol van de beeldcoach is zeer coachend, zoals de term al aangeeft. Er zullen vooral open vragen gesteld worden waardoor de groepsleerkracht zelf inzicht krijgt in zijn of haar handelen. Het gaat absoluut niet om het vellen van een oordeel of sturen richting een verbetering. Het gaat om het verder bouwen op vaardigheden die de groepsleerkracht al heeft.
Na de bespreking schrijft de collega zelf een korte reflectie als vertrekpunt voor de volgende opname. 

Door beeldcoaching krijgt de school niet alleen betere en enthousiastere leerkrachten. Groepsleerkrachten ontwikkelen bovendien hun communicatieve vaardigheden zoals feedback geven en ontvangen, reflectie en oplossingsgerichte gespreksvoering.
 
Het traject ziet er als volgt uit:
-Verkennend gesprek met de opdrachtgever.
-Intake leerkracht (formuleren heldere kijkrichting).
-Beeldopname in de groep, nagesprek met de leerkracht (formuleren van helder ontwikkelpunt).
-Beeldopname in de groep, nagesprek met de leerkracht (formuleren van helder ontwikkelpunt).
-Beeldopname in de groep, nagesprek met de leerkracht (afsluiten van traject en/of vervolg traject plannen).
-Evaluatiemoment met opdrachtgever.
 
Het is mogelijk om:
- Een traject met één groepsleerkracht in te plannen, sessie van 3 beeldcoachmomenten. 
- Op een school een team de servicebeurt aan te bieden, eenmalig beeldcoachmoment (beelden en nabespreken). Nabespreken is dan met schoolleider of intern begeleider erbij, om zo de verbinding binnen de school transparant te houden. 
Als alle groepsbezoeken gedaan zijn kan in een TEAMtraining, bijeenkomst aan het einde van de dag, een terugkoppeling van de inzichten (stand van zaken OP3, ped- didactisch handelen op de school) gegeven worden. 

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Coaching on the job - TEAM

Door mijn analytische kwaliteiten te combineren met mijn kennis van de basisschool, kan ik door mee te kijken met de schoolleider een organisatie snel in kaart brengen.
Observeren tijdens teambijeenkomsten, leerteams ...
Meedenken met missie & visie stukken...
Meedenken in hoe dit effectief geïmplementeerd kan worden. Meedenken over het inrichten van passend onderwijs binnen de school. 
Kwaliteitsverbetering in het onderwijs.

Om een organisatie goed in beeld te brengen maak ik gebruik van o.a. het verandermodel-Knoster, een vlootschouw of een team- en schoolfoto.


*Op maat 

Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Trainingen op schoolniveau | bestuursniveau

*Training Samen leiding geven in een school als lerende organisatie
In samenwerking met Leren in verbinding bied ik deze training aan.

Online folders Samen Leiding geven HR.pdf

*Training Opbrengstgericht Boeiend Onderwijs in een lerende school

*Training Systeemdenken in de klas

*Training EDI 

*Training De veranderende rol van de IB-er naar kwaliteitscoördinator

*Training Werken vanuit je schoolambities (referentieniveaus) 

*Training Data Duiden Doelen Doen, na de halfjaarlijse toetsen; Analyse van de opbrengsten, de groeps- en de schoolbespreking, interventies e/o verbeteraanpak.

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Coaching leerkracht | zij-instromer | Intern begeleider | schoolleider

*Coaching van startende leerkrachten
Wil je werken aan je persoonlijk meesterschap, je gereedschapskist uitbreiden met handige tools op de werkvloer, effectieve feedback op de kwaliteit van je lessen, je pedagogisch - didactisch handelen ontwikkelen? 
Dan kom ik - na een kennismaking & uitwerken van de hulpvraag - bij jou in de groep, die spreken we meteen na. Met flink wat Tops (uitgaan van de kracht van de leerkacht) en Tips (punten die nog verder ontwikkeld kunnen worden) spreken we de les na en maken we een vervolgafspraak. 

*Coaching van leerkrachten die werken met het Expliciete Directe Instructie model (EDI) of Doordacht passend lesgeven (DPL). 

*Coaching van zij-instromers
Sta jij als zij-instromer voor de groep?
 Respect. Dat lijkt mij een hele klus. Het omscholingstraject, werken en leren tegelijk... Ik kan jou in dit traject begeleiden / coachen  om het mooie vak van Leerkracht 'in samenhang' te zien. Alles heeft met alles te maken, maar soms zie je vast door de bomen het bos niet meer en vraag jij je af waar alles voor dient. Ik kan jou helpen om het proces inzichtelijker te maken; samen lessen voorbereiden, EDI, groepsbezoeken, beeldcoachtraject en meer. 

*Coaching van de interne begeleider 
Afhankelijk van de persoonlijke hulpvraag.
#kwaliteitszorg #lerendeschool #referentieniveaus #schoolambitie #onderwijspassendmaken #opbrengstanalyse etc. 

*In gesprek met de (startende) schoolleider 
Afhankelijk van de persoonlijke hulpvraag.
#lerendeschool #tandem #kwaliteitszorg #onderwijsvernieuwing #jaarplan/schoolplan #voorbereideninspectiebezoek #opbrengstgerichtonderwijs etc. 

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

SBO specifiek

Speciaal Basis Onderwijs uitgelicht
Op basis van mijn eigen ervaringen als IB-er in het SBO en als onderwijsadviseur op meerdere SBO scholen in het land geef ik advies en training over verschillende items: 

*Kwaliteitszorg *Zorgstructuur *Leerdoelgericht werken *Leerroutes *Passende Perspectieven *Schoolambities *OPP/Uitstroom *Boeiend Onderwijs *Analyse van Opbrengsten *Onderwijsplannen *EDI *Meervoudige intelligenties *Coöperatieve werkvormen *Inspectiecriteria *Leerteams/ontwikkelteams of PLG

Als sparringpartner / critical friend - voor IB en schoolleider
Als coach op de werkvloer - in de groepen, voor de groepsleerkrachten
Als trainer - voor het hele team 
Als adviseur - voor de schoolleider 


*Op maat 

Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Allerlei | op maat

*Sparringspartner 
Samen in gesprek over iets dat leeft binnen de school, een persoonlijke hulpvraag of iets anders. 

*Uitvoeren Nu-meting 
Ik zal een dag (of meer, afhankelijk van de grootte van de school) in de school/groepen aanwezig zijn waarbij ik een objectieve - 'stand van zaken' - analyse opstel.
Hoe staat de school erbij? 
Een zgn. nul-meting, externe audit (middels dossierstudie, interviews, analyse en groepsbezoeken)
Aan het einde van de dag zal ik mijn eerste bevindingen aan de hele groep, het TEAM, mondeling teruggeven. 
Tot de opties behoort het nasturen van een schriftelijke verslaglegging van de bevindingen.

*DATA DUIDEN DOELEN DOEN (CED) 
Opbrensgstanalyses voor de school. 
Van de data naar de (concrete) praktijk, samen voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling. 

*Specialisaties door de jaren heen: 
Kwaliteitszorg, analyseren opbrengsten / kwaliteiten van onderwijs, werken vanuit schoolambities, schoolbespreking, zorgstructuur, leerdoelgericht werken, EDI, het jonge kind (spel & spelen, aanbod), werken vanuit leerlijnen, meetgestuurd (vanuit data) vonderwijs, gereedschapskist van de leerkracht (coop werkvormen, TEACH like a champion, denkgewoonten, meervoudige intelligentie ...), pedagogisch - en didactisch handelen. 


*Op maat 

Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is. 

Op alle deelgebieden in de kaders hierboven beschreven kan ik passende ondersteuning en begeleiding bieden, op maat.