Kwaliteitsmedewerker


Een kwaliteitsmedewerker vervult een brugfunctie tussen het college van bestuur en de directie van een school. 
De kwaliteitsmedewerker bewaakt op professionele en neutrale wijze de onderwijskwaliteit op de scholen en doet voorstellen tot verbetering en functioneert vanuit de wetenschap dat de kwaliteitszorg een bestuurlijke verantwoordelijkheid is en een wezenlijk aspect van 'goed onderwijsbestuur'.


Verschillende scenario's voor mijn aanbod als kwaliteitsmedewerker

Het kan zijn
- dat een school onder een vergrootglas ligt
*opbrengsten *beleid *cultuur *samenhang *leiderschap 
en dat het bestuur wenst dat ik meekijk in de mogelijkheden voor de school om zich te ontwikkelen. 

- dat de onderwijsinspectie bij een school op bezoek geweest is
en dat een zwak of net voldoende het oordeel is van de inspecteur aan het einde van de dag. Met het verslag in de hand, de punten die genoemd zijn om te verbeteren (een verbeterplan) kan ik, naast een korte eigen nu-meting, meekijken om de school in ontwikkeling te krijgen vanuit het principe van de lerende organisatie. Samen met de schoolleider, de intern begeleider, de kwaliteitscoördinator (MT). 

dat op termijn een vierjaarlijks verificatie onderzoek van de onderwijsinspectie gepland staat.
Wellicht zijn jullie niet geheel gerust over het geheel van punten uit het onderzoekskader op de school en willen
 jullie vooraf, met de school, goed inzichtelijk maken waar mogelijk nog hiaten zitten en zijn jullie van plan hier vol op in te zetten. Niet omdat het moet, maar omdat je werkt vanuit het principe 'We doen de goede dingen & we doen de dingen goed!' 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders

- dat een onderdeel uit het onderzoekskader, bijvoorbeeld OP3, pedagogisch- en didactisch handelen van de groepsleerkracht of OP2, Zicht op ontwikkeling niet voldoende op de school/scholen in beeld is. Ik zou op de school middels groepsbezoeken, een nagesprek en de focus op een aantal punten *kijkwijzer alle groepen kunnen bezoeken en hiervan TEAMbreed verslag van kunnen doen.

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is.