SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND! 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.
Elk kind wil leren lezen, rekenen, schrijven ... 
en de wereld om zich heen goed kunnen begrijpen.
Elk kind verdient het om te kunnen schitteren. 

Elk kind heeft talenten die tot ontwikkeling kunnen komen. 
Het zijn de volwassenen om het kind heen die moeten helpen om hem/haar in beweging te zetten, om zich te kunnen ontwikkelen! 
#Kennis #inSamenhang #Lesdoelen #Expliciet #Kansengelijkheid #Begrip


Ik begeleid jou of jullie school graag op verschillende gebieden.


Om te komen
tot
goed
boeiend
passend
uitdagend
leerdoelgericht 
opbrengstgericht
&
hoog 
kwalitatief
onderwijs.

En dat voor elk kind. 
Zo goed als mogelijk. 
De basis op orde is.

 

Mijn naam is Regina Vorderman.
Linked2Gien heb ik eind 2022 opgestart om scholen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, in verschillende rollen, met verschillende vraagstukken, om in de kern ieder kind goed kwalitatief onderwijs te kunnen bieden. 

 
De school in verbinding met de stad, het dorp. 
De schoolleider in verbinding met het TEAM.
De groepsleerkracht in verbinding met de leerlingen.
Onderwijsinhoud in verbinding met de wereld.

Linked2Gien
In de opdracht ben ik altijd op zoek naar verbinding in het werk, werken aan het systeem. 
De verbinding met elkaar. Het lukt ons niet alleen, het is TEAMwork. 
Een knipoog naar LinkedIn. 
De opdrachtgever in verbinding met mij, Linked2Gien


Training IB-ers/KC-ers, EDI training, (Beeld)Coaching, Kwaliteitsmedewerker, Kwaliteitscoördinator & sparringpartner in het onderwijs.

Meer hierover? 
Ga snel verder naar mijn aanbod @ Onderwijs
Of meteen door naar Leren in verbinding  of EDI training

 

Mijn onderwijsloopbaan & persoonlijk ontwikkeltraject in een notendop: 
IPABO - Groepsleerkracht - Basisonderwijs - Van speciale leerhulp naar RT - Zorg Coördinator - Master (S)EN - SBO - Interne Begeleiding - Boeiend Onderwijs - MT lid -  Beeldcoach - Gedeeld leiderschap SBO - Systeemdenker - Meetgestuurd Onderwijs - Verbindend Leiderschap - Opbrengstgericht Leiderschap - Onderwijsadviseur - Interim Intern Begeleider -Gecertificeerd EDI Trainer - Onderzoek & Advies (Nu-metingen/Audits) - VVE - Kwaliteitsmedewerker - Van IB naar Kwaliteitscoördinator - ZZP-er Onderwijsadvies - 

Vanaf 1994 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Met erg veel enthousiasme heb ik in de voorgaande dertig jaren samengewerkt met & geleerd van vele inspirerende collega's en trainers in het land. Van werken in het systeem naar werken aan het systeem. 


Ik ondersteun momenteel nog een paar scholen  in hun ontwikkeling van het onderwijsproces, de kwaliteitszorg, met de focus op de verbetering (afstemming) van het onderwijs. Dit doe ik in opdracht van de bestuurder, in verbinding met de schoolleider en intern begeleider en op de werkvloer met de groepsleerkrachten. Ik organiseer vooral samenhang binnen het schoolsysteem, vanuit het gedachtegoed van o.a. boeiend onderwijs (Jan Jutten), de lerende organisatie (Senge), Opbrengstgericht Passend Onderwijs (Gijzen & van Hasselt). 

Ik kijk met de school (TEAM, MT) hoe de kwaliteitszorg van A - Z georganiseerd kan worden. (SKA).  Van elementen tot een systeem!
Alles binnen de kaders van het onderwijsproces (OP), de verantwoording en de dialoog over de onderwijsresultaten (OR).

Middels de inzet van verschillende werk- en overlegvormen en het gebruik van hedendaagse tools werk ik mee als kwaliteitsmedewerker aan het bouwen van een kwalitatief goed schoolsysteem, waarin oog is voor een ieder die meedoet. 
T E A M ~ Together Everyone Achives More


ALLES heeft met ALLES te maken 
Klik op het uitrolmenu hieronder 

Kindniveau

*Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)

Wat is goed voor deze leerlingen? Op deze school, in deze groep, in deze buurt. 
De ontwikkeling van het nieuwsgierige lerende kind staat voorop, in verbinding met zijn/haar groepsleerkracht, de groepsgenoten, de ouders, in die school, binnen zijn/haar omgeving, het dorp of de stad.
Elk kind met zijn of haar talenten. Uitgaande van de inzichten van o.a. Howard Gardner 'Het maakt niet uit hoe slim (knap) je bent, maar hoe je slim (knap) bent!'.

Werken vanuit o.a.: boeiend onderwijs in deze tijd, breinprincipes, complexiteit begrijpen, leren denken, zone van de naaste ontwikkeling, onderwijsbehoeften, belemmerende / beschermende factoren, differentiatie, leerdoelgericht, verlengde instructie, meervoudige intelligentie, optimaal tot leren komen van de leerling. 

Leerkrachtniveau (groep)

*Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), Pedagogisch- didactisch handelen (OP3), onderwijstijd (OP4), afsluiting (VO) (OP6)

Wat is goed voor deze leerlingen in deze groep? Wat gaat al goed? Wat kan nog beter, best? 
Heb je de basis op orde?
Op basis van data houd je je groep goed in de gaten. Ligt je groep op koers? 

Geef je uitdagend boeiend onderwijs waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? 
Heb je hoge verwachtingen voor alle kinderen?
Is er een hoge betrokkenheid (leerplezier <-> leergemak/leerpijn)? 

Werken vanuit o.a.: boeiend onderwijs in deze tijd, doen begrijpen van de werkelijkheid/complexiteit, betekenisvol leren, een goed (effectief) instructiemodel (EDI, DPL), leerlingvolgsysteem, met / zonder methode (bronnenboeken), afstemming, passend onderwijs, respons op instructie, onderwijsplan / kwaliteitskaarten, vanuit leerlijnen & cruciale leerdoelen, collegiale consultatie. 

Leren vindt vooral plaats binnen de context van het dagelijks werk. Doordat mensen leren, veranderen ze en daardoor verandert de school. Leiders creëren een omgeving waarin leraren voortdurend reflecteren op hun werk, van en met elkaar de dingen leren die nodig zijn om onderwijs te creëren dat de moeite waard is. Voor henzelf, voor de leerlingen, voor de ouders, voor de regio en voor de samenleving als geheel. Het systeem creëert het gedrag, leiders creëren de systemen. 

TEAMniveau

*Kwaliteit van het onderwijsproces, kwaliteitszorg (SKA)

Wat is goed voor de collega's in dit team?
TEAM staat voor Together Everyone Achives More. Onderwijs maak je samen.
In een lerende organisatie, een lerende school, wil elke collega zijn/haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school. 
Het cyclisch leren van en met elkaar én met leerlingen en ouders. Het voortdurend samen delen, onderzoeken en verbeteren van de onderwijspraktijk. Het doel is altijd het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, persoonlijk meesterschap, leerkrachtvaardigheden en het verbeteren van de leerresultaten van leerlingen. Door er samen verantwoordelijk voor te zijn. 

Werken vanuit o.a.: verbinding, professioneel kapitaal, lerende school/organisatie (Senge: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren, systeemdenken), meetgestuurd onderwijs, bouwen aan relaties, professionele leergemeenschap (PLG), van curatief naar preventief, leren en innoveren in interactie.

SAMEN WERKEN - TEAM - VERBINDEN 
Werken aan schoolontwikkeling kan en doe je niet alleen. Dit werd in 2013 al mooi beschreven in het boek 'Van eiland naar WIJ-land', OMJS. TEAMwork staat bij mij hoog in het vaandel; TEAMbuilding, TEAMleren, TEAMfocus, TEAMdoelen  met jou of jullie! 

Waar voorheen de term werkgroepen nog fungeerden spreekt men tegenwoordig in de scholen  veelal over ontwikkelteams, stuurgroepen, leerteams, lesson study's of PLG's. Met echt wel duidelijke verschillen in de details zijn het  allen vormen om samen te werken en met elkaar te verbinden met onderwijsverbetering voor ogen.
De laatste vorm, PLG, wordt o.a. helder beschreven in het boek 'Leren in verbondenheid'. Dit boek beschrijft een vorm van samen leren waarin een groep professionals zich aan elkaar verbindt om elkaar te ondersteunen in vernieuwing van ieders praktijk. Het gaat hierbij om professionele leergemeenschappen waarin verbetering van het onderwijs samen opgaat met de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten.

Tip: 
Ik team, wij teamen. Een praktisch boek over werken in een team, samenwerken. 

Schoolniveau

*Kwaliteit van het onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat (SKA) onderwijsresultaten (OR), sturen -kwaliteitszorg en ambities, uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA)

Wat is goed voor deze leerlingen op deze school? 

In een lerende organisatie, een lerende school, wil elke schoolleider zijn/haar bijdrage leven en aan de ontwikkeling van de school, met zijn TEAM. Een goede schoolleider doet er toe! Geeft het goede voorbeeld, leeft voor & leidt/begeleidt met Lef & Liefde. 
Tweejaarlijks wordt de schoolbespreking (ism de IB / KC-er) gehouden om met het TEAM te bespreken of de school op koers ligt ... in lijn van de gestelde schoolambities. Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Is er een heldere missie/visie? Die door loopt in het schoolplan ... jaarplan? 
Heeft de school de basis op orde .. of zelfs meer dan dat? 

Kan je als schoolleider het verhaal (makkelijk - vlot - helder) vertellen waar jouw school voor staat (i.c.m. thema kwaliteitszorg)?
Hoe verhouden zich de thema's (indicatoren) opbrengsten (OR) in relatie met de OP-variabelen, het onderwijsproces. Waarbij het gaat om het aanbod (OP1), het zicht op de ontwikkeling (OP2) en het ped- en didactisch handelen (OP3)? 
En ... aan welke knoppen wordt dit jaar gedraaid om de school verder te ontwikkelen? 

Werken vanuit o.a.: verbondenheid, schoolambities, vanuit data, hogere opbrengsten, dashboard, onderwijsplan / kwaliteitskaarten, lerende school/organisatie (Senge: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren, systeemdenken), op zoek naar samenhang, coherence (Michael Fullan). 

Bestuursniveau 

*Evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA)

Hoe is de kwaliteit van deze school binnen ons bestuur? In vergelijk met andere scholen?  In vergelijk met scholen met dezelfde schoolweging? 

Kan je als bestuurder het verhaal (makkelijk - helder) vertellen waar de scholen binnen het bestuur voor staan (i.c.m. thema kwaliteitszorg)?
Hoe verhouden zich de thema's (indicatoren) opbrengsten (OR) in relatie met de OP-variabelen, het onderwijsproces binnen de scholen? Waarbij het gaat om het aanbod (OP1), het zicht op de ontwikkeling (OP2) en het ped- en didactisch handelen (OP3)? 
En ... aan welke knoppen wordt dit jaar gedraaid om de school (elke school op haar eigen wijze) verder te ontwikkelen? 

Werken vanuit o.a.: sturen, kwaliteitszorg, ambities, plannen (schoolplan, jaarplan, verbeterplan), overzichten, data, opbrengsten, kwaliteitscultuur, dashboard, de evaluatie, de verantwoording en de dialoog.

Op alle deelgebieden in de kaders hierboven beschreven kan ik passende ondersteuning en begeleiding bieden, op maat. 

Ga snel verder naar mijn aanbod @ Onderwijs
Of meteen door naar Leren in verbinding  of EDI training

Wilt u uw scholingsvraag of interim opdracht bespreken
& een offerte op maat ontvangen? 

Stuur dan een mail naar; info@Linked2Gien.nl 

Uw mail wordt binnen 3 werkdagen beantwoord.