HET VERTREKPUNT 

Het fundament 

Voor mij belangrijke kernwaarden die ik meeneem in mijn werk zijn o.a.: 

Enthousiasme 
Deskundigheid 

'Ont-moeten'
Verbinding 
Resultaatgerichtheid
Innovatie

 

Altijd op zoek naar verbinding, ontmoeten, haakjes, doelen ... met aandacht werk ik vanuit 

Mijn drijfveren  (ManagementDrives) :

Vanuit BLAUW helder organiseren, constant structureren en zaken echt afmaken.
Voorwaarden: duidelijke taken en afspraken
Vanuit GROEN kan ik echt verbinden, spontaan communiceren en zaken delen. 
Voorwaarden: openheid en goede contacten met anderen
En vanuit ORANJE ben ik resultaatgericht en streef ik naar vooruitgang en prestaties. 
Voorwaarden: helder speelveld en een goede rolverdeling 

Mijn missie voor de kinderen, zie Welkom; Shine bright like a diamond 


Mijn missie voor het werk in het onderwijs is om 'samen' te werken aan:

- boeiend goed onderwijs voor de kinderen van vandaag en de wereld van morgen; 
- het ontwikkelen/verbeteren van het onderwijs voor alle kinderen, in deze tijd; 
- het ontwikkelen/verbeteren van de basisvaardigheden voor alle kinderen;
- middels
trainingen de professionals op de verschillende scholen te begeleiden bij het onderwijs aan onze kinderen, onderwijs dat ertoe doet (de goede dingen doen & de dingen goed doen);
- de basis op orde te krijgen; 
- de leerkracht in zijn/haar kracht zetten in de groep, met Tops maar ook Tips, om zodoende de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;
- met focus op de basiskennis & basisvaardigheden (technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen)
- en met aandacht naar en verbinding met zaken als: talenten van kinderen, zelfstandigheid, denkgewoonten, veerkracht, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfreflectie (zie verderop Michael Fullan's 6 C's)
zodat zij na groep 8 sterk en trots de wereld van het VO kunnen binnen stappen;

- het ondersteunen en begeleiden van scholen, die opbrengstgericht boeiend onderwijs willen realiseren dat zo nodig afgestemd op de leerling en passend is.
Samen waar kan, apart waar nodig (differentiatie). 

Ik word blij, ik raak geïnspireerd, ik kan mijn creativiteit kwijt, ik werk met passie: 
aan (leer)doelgericht leren (focus) 
met de lerende leerkracht (groepsleerkracht, experts, zij-instromers, etc) 
op een lerende school (systeem)
met de lerende schoolleider (lef & liefde) 
een sterke intern begeleider/kwaliteitscoördinator (tandem of bierfiets?) 
in een professionele leergemeenschap (deel / TEAM)
vanuit hoge verwachtingen (ambitie) 
waarbij (de ontwikkeling van) het kind centraal staat (shinen). 

waar het leren van kinderen niet gaat om vakkennis apart/gefragmenteerd is, maar waar samenhang gerealiseerd wordt, thematisch en op inhoud van de verschillende vakgebieden en bijv. de 21th skills, burgerschap etc. (samenhang) 

 

Zo goed mogelijk afgestemd passend onderwijs realiseren voor onze kinderen op de scholen in deze zo snel veranderende maatschappij! Uitgaande van de middenmoot en differentiëren waar nodig, gebruik makend van de juiste onderwijsstrategieën (vertragen, intensiveren, verrijken, verbreden en soms versnellen). 


Bovenstaande missie kan en wil ik mogelijk maken vanuit mijn visie op goed onderwijs waarbij een aantal principes/werkwijzen ten grondslag liggen. In de afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen gewerkt vanuit deze aanpak, invalshoek en gedegen visie.
Dit leidt tot duurzame verandering in de scholen. De kunst (en zeer waardevol) is het om de verschillende principes met elkaar te kunnen combineren, met elkaar te verbinden, zodat je het beste van het beste krijgt en door de bomen het bos nog kan zien!

Algemeen
Boeiend onderwijs 
Jan Jutten 

Onderwijs moet niets behalve boeien.
Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijs-leersituaties van hoge kwaliteit. Daarbij gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Een rijke leeromgeving is onmisbaar en blijft de innerlijke betrokkenheid van zowel leerkracht als leerling prikkelen. Kinderen zullen niet langer het gevoel hebben dat ze iets wordt opgelegd, maar het idee krijgen dat ze het in overleg met de leerkracht zichzelf opleggen.
Werken vanuit doelen (kinderen) en ambities (school) in een omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, nieuwsgierig worden en aangezet worden om over de inhoud na te denken is nodig vandaag de dag. 

Het is van belang om samen met je TEAM te onderzoeken hoe de school, de groepsleerkrachten, erin kunnen slagen, om voor de kinderen een omgeving te creëren,
waarin: 

 • bij de kinderen innerlijke betrokkenheid ontstaat: passie voor leren; 
 • alle mogelijkheden worden benut die de kwaliteit van het denken en van de interactie verbeteren; 
 • verschillende vormen van intelligentie worden ontwikkeld (meervoudige intelligentie); 
 • kinderen invloed hebben op hun eigen leerprocessen;
 • niet wordt gelabeld, alle kinderen gezien worden als speciaal en niet worden ingedeeld in 'winnaars' en 'verliezers'; 
 • kinderen ondersteund worden bij het beter begrijpen van de complexiteit.

Het idee is dat door toepassing van de disciplines een omgeving wordt gecreëerd, waarin mensen voortdurend dingen leren die belangrijk zijn: voor henzelf en voor de samenleving en met en van elkaar. Het ontwikkelen van een lerende organisatie (lerende scholen en een lerende klas) is onder meer noodzakelijk om beter te kunnen omgaan met de steeds complexer wordende samenleving. Op schoolniveau ligt hier een belangrijke taak voor de schoolleider. In de klas zelf geldt dezelfde verantwoordelijkheid voor de leerkracht.


Model

De lerende organisatie  Peter Senge 

Het principe van een lerende organisatie is gebaseerd op het boek van Peter Senge 'De vijfde discipline' (1992) waarin het systeemdenken als vijfde discipline als zeer belangrijk wordt beschreven. Het leren zien van samenhang (verbinding) en de complexiteit in de wereld om ons heen. In een tijd met zeer snelle veranderingen op allerlei gebieden, ook in het onderwijs, is dit extra hard nodig! 
Jan Jutten beschrijft in het artikel 'De school als lerende organisatie' een algemeen gangbare definitie voor een lerende organisatie: 

Een lerende organisatie is een organisatie die er bewust op gericht is het leren en het leervermogen van individuen, groepen en de organisatie als geheel op zodanige wijze te vergroten en met elkaar te verbinden, dat er continue verandering optreedt op individueel, groeps- en organisatieniveau in de richting van door klanten gewenste output van de organisatie.
In het boek 'Lerende Scholen' (2001) Senge uit dat je niet vanzelf een lerende school wordt. Dat word je door voortdurend te werken aan vijf disciplines. 
In een lerende organisatie is afwisselend en continu aandacht voor vijf disciplines:

In samenhang 

Dat wat ik doe, doe ik in samenhang. 
Alles heeft met alles te maken.
Vanuit een systeemgerichte aanpak werk ik de opdracht uit. 

Meestal gevisualiseerd in modellen als Mindmap, Trello of andere Visuals. 

 

Coherence Michael Fullan
Als we gericht willen zijn op een duurzame verandering van een systeem, zullen we de “right drivers in action” moeten gebruiken: hefbomen voor ontwikkeling.

Deze hefbomen zijn volgens Michael Fullan:
• ontwikkelen van professioneel kapitaal met een focus op resultaten;
• samenwerking: het accent leggen op sociaal kapitaal in plaats van alleen op menselijk kapitaal;
• de kwaliteit van de didactiek: het primaire proces;
• werken aan samenhang van beleid: “systemness”.

Coherence heeft altijd te maken met een gedeelde betekenisgeving aan het werk. We kunnen erin slagen de coherence te vergroten door middel van zinvolle actie en interactie, door te werken aan professioneel kapitaal, door transparantie en voortdurend te blijven leren en ontwikkelen. Van groot belang is tevens dat op alle niveaus in de organisatie dezelfde taal wordt gesproken. De manier om dit te doen is “talk the walk”!


In het boek 'Coherence' wordt een raamwerk gepresenteerd, dat bestaat uit vier met elkaar samenhangende componenten:
- focusing direction: visie en doelgerichtheid;
- cultivating collaborative cultures: professionele cultuur van samenwerking;
- deepening learning: nieuwe vormen van leren: inhouden en aanpak;
- securing accountability: waarborgen van het verantwoording afleggen.

Deze vier elementen vormen een dynamisch geheel om mee te werken. Het centrum van het raamwerk wordt gevormd door leiderschap. De taak van de leider is het vinden van de juiste balans tussen de vier componenten.


Wat hebben onze leerlingen als bagage nodig om levenslang te leren?
In de samenleving van nu en in de toekomst is onder andere nodig dat mensen gericht zijn op levenslang leren, dat ze in staat zijn samen met anderen op een creatieve manier problemen op te lossen, dat ze een bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving in een sterk globaliserende wereld. Het onderwijs moet leerlingen helpen hun eigen visie te ontwikkelen en hen de hulpmiddelen geven om hun visie te realiseren.
Wat we in scholen nodig hebben is “deep learning”. Deze nieuwe doelen kunnen worden samengevat in de zes C’s:

- Character education
Hierbij gaat het onder meer om leren leren, het ontwikkelen van eerlijkheid, zelfbeheersing, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, empathie, zelfvertrouwen, gezondheid, vaardigheden die je nodig hebt in je leven.
- Citizenship
Burgerschapsvorming impliceert o.a. kennis van de wereld, waardering en respect voor andere culturen en waarden, actieve betrokkenheid bij de situatie in de wereld, duurzaamheid.
- Communication
Goed leren communiceren is een zeer belangrijke opdracht voor het onderwijs: mondeling, schriftelijk, digitaal, openheid en kunnen luisteren.
- Critical thinking and problem solving
Kritisch kunnen denken, begrijpen van complexiteit om problemen te kunnen oplossen, effectieve beslissingen nemen i.p.v. symptomen bestrijden, gebruik maken van een veelheid aan (digitale) bronnen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.
- Collaboration
Kunnen samenwerken in een team, anderen helpen leren, vaardigheden om deel te nemen aan netwerken, empathie bij samenwerking.
- Creativity and imagination
Ondernemerschap, zelf initiatieven willen en kunnen nemen, nieuwe wegen inslaan, met nieuwe ideeën komen, lef hebben, leiderschap tonen.

 

De tekst hierboven komt, met goedkeuring van Jan, uit de handout 'Coherence' van Jan Jutten. Een samenvatting en bewerking van het boek van Michael Fullan. 

M.b.t. leerlingen zorg <> zicht op ontwikkeling en begeleiding
Handelingsgericht werken (HGW)  Noëlle Pameijer 

HGW is een systematische en doelgerichte werkwijze voor leerkrachten. Met oog voor de verschillen en overeenkomsten van de leerlingen binnen de groep, wordt het aanbod afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften. HGW  helpt om gericht naar de positieve kenmerken van iedere leerling te zoeken, deze uit te bouwen en te benutten in het passend maken van het onderwijs en de ondersteuning. De leerling zelf en zijn ouders spelen daarbij een cruciale rol.

HGW gaat uit van zeven uitgangspunten: 
1. HGW is doelgericht.
2. HGW gaat om wisselwerking en afstemming.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.
6. De betrokkenen werken constructief samen.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Overkoepelend 
PDCA cyclus (+IMWR) voor borging en continue verbetering Edward Deming

De PDCA cyclus is een bekend hulpmiddel voor continu verbeteren, kwaliteitsmanagement en het oplossen van problemen. De cyclus is ontwikkeld door William Edwards Deming en is daarom ook bekend onder de naam 'Kwaliteitscirkel van Deming'.

PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act. Dit zijn de vier stappen die van toepassing zijn op verbeteringen binnen organisaties. Doordat het een cirkel is, worden de stappen continu herhaalt, waardoor het uiteindelijk leidt tot continue verbetering. 

De IMWR-cirkel (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren) is er later aan toegevoegd. De strekking van de IMWR-cirkel is niet het PDCA “denken” te verlaten, maar dit aan te vullen met de emotionele dynamiek binnen een organisatie.

M.b.t de resultaten
Opbrengstgericht werken (OGW) 

Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Ervoor zorgen dat leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs tevreden zijn. Overbodige interventies kunnen geschrapt worden en we kijken naar wat echt effectief is. Hierdoor kan je met oplossingsgericht werken in korte tijd iets bereiken. 
Hierbij gebruik ik het model van de CED voor 'Data Duiden Doelen Doen', OGW 4D model. 

 

Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) Wijnand Gijzen & Menno van Hasselt
Van eind naar begin 

Letterlijk betekent passend onderwijs dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. 
OPO heeft twee hoofddoelen;
1. Het realiseren van gewenste opbrengsten
2. Onderwijs passend maken

OPO gaat uit van 6 uitgangspunten:
1. Van eind naar begin
2. Van school > groep > leerling
3. Overeenkomsten in onderwijsbehoeften
4. De middenmoot als vertrekpunt
5. Eerst convergent - dan divergent
6. Respons op de leerroute

De uitgangspunten van OPO zijn zeer helder en praktisch om een goede kwaliteitscyclus op een school op te zetten. 

OPO is ontstaan vanuit het Groepsplanloos werken, door Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt. 
Sinds 2020 Helder OnderwijsAdvies 

De stappen om met mij in verbinding te komen ... Linked2Gien:

 • Er is een hulp- ondersteuning- begeleidingsvraag.
  Ik kan u / jullie wellicht ondersteunen! 

 • We spreken elkaar in een telefonisch consult / of via TEAMS, of op locatie, in een persoonlijk gesprek .
 • Ik luister, vraag door, denk mee, teken ... en kijk of dit een vraag is waar ik van betekenis kan zijn. 
 • We proberen de hulpvraag nog wat concreter / SMART te maken. 
 • We kijken welke tijd ervoor nodig is. 
 • We maken afspraken over de vergoeding.
 • De hulpvraag wordt schriftelijk verzonden aan info@linked2gien.nl 
 • Ik zal een offerte opstellen. 
 • De offerte wordt goedgekeurd of er zijn nog enkele vragen over. 
  De ruimte in de regels. 
  De mogelijkheden. 
 • Indien akkoord en retour, ga ik voor jullie aan de slag! 

 • Tussendoor spreken we elkaar in periodieke meetings.
 • Beëindigen van de opdracht.
  Als aan de hulp- ondersteunings- begeleidingsvraag voldaan is, zoals overeengekomen in de offerte.
 • Na de dienstverlening zal ik een feedback formulier toesturen om de opdracht goed te kunnen evalueren.

 • In sommige situaties is een live nagesprek fijn. Dat kan geregeld worden. 

Waarnemen ... begrijpen voor ingrijpen
What's going on?

*Ik zal eerst proberen de stand van zaken van de school goed te begrijpen, middels dossierstudie, m.b.v. documenten die er toe doen. 
*In gesprek gaan met de schoolleider, MT, TEAMleden, andere betrokkenen.
*Kijken en luisteren op de werkvloer, vragen stellen indien nodig, om het geheel nog beter te kunnen begrijpen. 

*Passend bij de hulpvraag, de opgestelde offerte, zal ik mijn taken verrichten met o.a. de volgende KERNWOORDEN als kapstok: 

Waarden Missie Visie 

Boeiend Onderwijs 

OGW

De schoolleider doet ertoe! 

HGW 

De lerende organisatie 

Systeemdenken / Systemtools 

PDCA Cyclus 

Instructiemodel 

Kwaliteitszorg Inspectie 

Vanuit schoolambities 

Coherence / verbinding / samenhang 

De basis op orde 

Afstemming / Passend Onderwijs 

Basisvaardigheden 

Onderwijsplan / Kwaliteitskaarten 

Het kind centraal.

De leerkracht doet er toe!  
Kijken naar de kwaliteit van het onderwijs in de groep; de afstemming, differentiatie of er hoge betrokkenheid is, wat de respons op de instructie is, of het leerdoel aan het eind van de les beheerst wordt ... 

De schoolleider idem dito!!
In de groep, het team, de school: 
-lerende schoolleider
-verbindende leider
-opbrengstgerichte leider

-coachende leider 
-duurzame leider
Of is er sprake van 
-gedeeld leiderschap ? 

 

En dit alles binnen goed TEAMverband! 

Goed om te wetten:
Alle Mindmaps op deze website zijn gemaakt door Truus Römgens. 

Truus heeft haar goedkeuring aan mij gegeven om deze mindmaps op mijn website te delen. 
Haar prachtige krachtige mindmaps zijn nog steeds te bestellen op de website van Leren in Verbinding. In groot posterformaat. 

Ga snel verder naar mijn aanbod @ OnderwijsOf via onderstaand contact formulier