Allerlei | op maat

*Specialisaties door de jaren heen: 
Kwaliteitszorg, analyseren opbrengsten / kwaliteiten van onderwijs, werken vanuit schoolambities, schoolbespreking, zorgstructuur, leerdoelgericht werken, EDI, het jonge kind (spel & spelen, aanbod), werken vanuit leerlijnen, meetgestuurd (vanuit data) onderwijs, gereedschapskist van de leerkracht (coöp werkvormen, TEACH like a champion, denkgewoonten, meervoudige intelligentie ...), pedagogisch - en didactisch handelen.

*Sparringspartner 
Samen in gesprek over iets dat leeft binnen de school, een persoonlijke hulpvraag of een TEAM aangelegenheid.

*Uitvoeren Nu-meting 
Ik zal een dag (of meer, afhankelijk van de grootte van de school) in de school/groepen aanwezig zijn waarbij ik een objectieve - 'stand van zaken' - analyse opstel.
Hoe staat de school erbij? 
Een zgn. nul-meting, externe audit (middels dossierstudie, interviews, analyse en groepsbezoeken)
Aan het einde van de dag zal ik mijn eerste bevindingen aan de hele groep, het TEAM, mondeling teruggeven. 
Tot de opties behoort het nasturen van een schriftelijke verslaglegging van de bevindingen.

*DATA DUIDEN DOELEN DOEN (CED) 
Opbrengstanalyses voor de school. 
Van de data naar de (concrete) praktijk, samen voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling. 


*Op maat 

Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is.