Interim Intern begeleider


De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. 

De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen (groepsplannen, onderwijsplannen) en het leerlingvolgsysteem. 

Soms is de IB’er tegelijk coach, dan helpt hij/zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt hij/zij in de klas en voert daar gesprekken over.

Zoals beschreven bij het tabblad kwaliteitscoördinator is er momenteel, landelijk, sprake van de veranderende rol van de IB-er. 
Bekijk hiervoor de verdere uitwerking in het boekje van de LBBO.


Machiel Karels schreef in 2019 een helder artikel over de veranderende rol van de IB-er. In relatie met de lerende school. In relatie met het onderzoekskader van de inspectie. Hij spreekt over de kenniscoördinator.

De rol van de IB-er verschuift, volgens hem, op twee vlakken:

  1. Allereerst wordt er anders naar de ontwikkeling van leerlingen gekeken. Er vindt een verschuiving plaats van het medisch-model denken naar ontwikkelingsgericht kijken naar kinderen. 
    Het hele kind, in de school, in het gezin etc. 
  2. Vanuit dezelfde visie op leren en ontwikkelen, is de rol van de IB-er niet langer de vraagbaak voor de leraar, maar meer de kenniscoördinator in de school. De IB-er organiseert en stimuleert het leren van de leraren.

In het artikel refereert hij aan het boek van Luc Greven 'De toekomst van de intern begeleider' waarin Luc vijf fasen beschrijft als het gaat om de rol van de IB op weg naar toekomstgericht onderwijs.


Wat betekent dit voor mijn aanbod? 
(tijdelijk) De rol van IB-er op school vervullen. 
Voorwaarden zijn o.a.:
dat e.e.a. in samenspraak met de schoolleider (MT) gebeurt, 
dat helder is wat de taken zijn, 
dat ik altijd vanuit samenhang, in verbinding, zal werken met het TEAM op de school.
 
Tijdelijke vervanging (operationeel) 
* Als tijdelijke vervanger van de IB-er (bijv. zwangerschapsverlof of zorgverlof). De zorgstructuur op de school is prima in orde, maar de IB-er is tijdelijk even afwezig. De continuiteit loopt even in gevaar. Ik zal de lopende zaken zorgvuldig afhandelen en nieuwe zaken oppakken. 
> m.n. bezig met werkzaamheden leerlinggericht 

Vervanging met herstel 
* De zorgstructuur op de school kan wel een boost gebruiken. Het is nodig om (samen met de groepsleerkrachten, het team) extra zorg te dragen voor o.a. de kinderen met speciale behoeften.

Vervanging en vernieuwing
De zorgstructuur moet opnieuw ingericht worden. Samen met de schoolleider wordt een plan opgesteld. Zaken als signaleren, analyseren, en adviseren t.a.v. de zorg/leerlingondersteuningstructuur en klassenmangement neem ik als vanzelfsprekend mee. 
> m.n. werkzaamheden gericht op de school


Vervanging en strategisch plan

* 'Begrijpen voor ingrijpen' is nodig om te zien hoe het met de huidige zorg- en ondersteuningsstructuur (zicht op ontwikkeling en ondersteuning) gesteld is. Het kan zijn dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteitszorg. Met de schoolleider (op de tandem) zal ik als critical friend een scan (nu meting) maken om aan te geven in welke punten de school handelingsverlegen is. Zo kan een verbeterplan gemaakt worden en kan ik als procesbegeleider van zorg/leerlingondersteuning/verandering fungeren. 
Het doel zal zijn om het verbetertraject door te voeren en zo een professionele cultuur neer te zetten. 
> m.n. werkzaamheden gericht op het systeem (de samenhang tussen alle onderdelen van de kwaliteitszorg) 

Of anders, zoals bijv. 
- startende IB-ers coachen.
- als kwaliteitscoördinator op een school ondersteuning bieden.

*Op maat 
Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is.